Asie(A-J,K-Z) , Europe(A-L,M-Z) , Afrique(A-G,K-M,N-Z) , Amérique , Océanie , Carte Routière , ma Histoire du Voyage , email , Accueil

la Galerie de Chine

Xinjiang, Urumqi-Korgas, Urumqi, Lac Iden, Péiphéie Turpan, Turpan, Tibet, Gansu, Qinghai, Shaan xi, Pekin-Turpan
Pekin93/01 , Pekin06, Pekin07 , Sichuan, Yunnan, Others , Guilin, Hongkong & Macau, Taiwan , Taipei

Gansu

Dunhuang / Mogao Caves, entrance

93as320

Dunhuang / Mogao Caves

93as321

Dunhuang / Mogao Caves

93as322

Dunhuang / Mogao Caves

93as324

Dunhuang / Mogao Caves

93as326

Dunhuang / Mt.Misha

93as327

Qinghai

Ge'ermu / market

93as319