Asie(A-J,K-Z) , Europe(A-L,M-Z) , Afrique(A-G,K-M,N-Z) , Amérique , Océanie , Carte Routière , ma Histoire du Voyage , email , Accueil

la Galerie de Chine

Xinjiang, Urumqi-Korgas, Urumqi, Lac Iden, Péiphéie Turpan, Turpan, Tibet, Gansu, Qinghai, Shaan xi, Pekin-Turpan
Pekin93/01 , Pekin06, Pekin07 , Sichuan, Yunnan, Others , Guilin, Hongkong & Macau, Taiwan , Taipei

Xinjiang

Khunjerab pass

khunjerab

Taxikurgan / Tajik chirdern

h980519tajiku_school.JPG

Kashgar / tombs of Khojar

hojar

Kashgar / at the Sunday market

h980524kashi_jiisan.JPG

Lake of Heaven / a Kazak child

93as382

Turpan / a grape festival

93as347

Turpan / a cart

93as341

Turpan / Bezekurik Caves

93as368

Lake Iden / lunch with a local family

93as360

Hami / shishikebab

93as333