Asie(A-J,K-Z) , Europe(A-L,M-Z) , Afrique(A-G,K-M,N-Z) , Amérique , Océanie , Carte Routière , ma Histoire du Voyage , email , Accueil

la Galerie de Chine

Xinjiang, Urumqi-Korgas, Urumqi, Lac Iden, Péiphéie Turpan, Turpan, Tibet, Gansu, Qinghai, Shaan xi, Pekin-Turpan
Pekin93/01 , Pekin06, Pekin07 , Sichuan, Yunnan, Others , Guilin, Hongkong & Macau, Taiwan , Taipei

Pékin06

The Illuminated Great Wall of Chine, "Badaling"

pekin01.jpg

Great Wall of Chine in the noon, "Juyongguan"

pekin02.jpg

World Heritage, "Temple of Heaven" : an Imperial Sacrificial Altar in Beijing

pekin03.jpg

Chinese Opera

pekin04.jpg

Tiananmen Square in the night

pekin05.jpg

World Heritage, "Summer Palace"

pekin06.jpg

Chinese imperial palace, View from Jingshan Hill

pekin07.jpg

Peking Duck, A Quanjude chef slicing roasted Peking Duck.

pekin08.jpg

Peking Man Site at Zhoukoudian

pekin09.jpg

Qiang hai

pekin10.jpg